فروش تجهیزات شبکه غیر فعال شبکه فیبر نوری Optical Fiber

فروش تجهیزات شبکه غیر فعال شبکه   فیبر نوری   Optical Fiber
شبکه آپادانا
02177615830 - 02177617382 - 02177617383
تهران
3 سال پیش
566 بازدید
پایان اعتبار: 2 سال پیش
دنبال کردن این کاربر
نشان کردن

سپاس خدای را هرچه هست از اوست
تجهیزات شبکه آپادانا
تلاش ما کسب رضایت شماست
77615830-77617382-77617383
ATC-Optical Fiber PatchPanel Reel پچ پنل فیبر نوری ای تی سی
Cassette Splice کاست اسپلایس
Casset Splice/For 24/48 کاست اسپلایس
Optical Fiber /PatchCord LC-LC/MM/10M پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 10 متری
Optical Fiber /PatchCord LC-LC/MM/30M پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 30متری
Optical Fiber /PatchCord LC-LC/MM/3M پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 3 متری
Optical Fiber /PatchCord LC-LC/SM/10M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 10 متری
Optical Fiber /PatchCord LC-LC/SM/1M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 1 متری
Optical Fiber /PatchCord LC-LC/SM/2M پچ کورد سینگل فیبر نوری مد 2 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/MM/10M پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 10 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/MM/15M پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 15 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/MM/3M پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 3متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/SM/10M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 10 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/SM/15M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 15 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/SM/1M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 1 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/SM/20M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 20 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/SM/2M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 2 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/SM/3M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 3متری
Optical Fiber /PatchCord SC-LC/SM/5M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 5 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-SC/MM/3M پچ کورد مالتی مد فیبر نوری 3متری
Optical Fiber /PatchCord SC-SC/SM/1M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 1 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-SC/SM/20M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 20 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-SC/SM/2M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 2 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-SC/SM/3M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 3 متری
Optical Fiber /PatchCord SC-SC/SM/5M پچ کورد سینگل مد فیبر نوری 5 متری
Optical Fiber Adapter LC SM آداپتور فیبر نوری سینگل مد ال سی
Optical Fiber Adapter LC SM/Quad آداپتور فیبر نوری سینگل مد ال سی کواد
Optical Fiber Adapter SC MM آداپتور فیبر نوری مالتی مد اس سی
Optical Fiber Adapter SC SM آداپتور فیبر نوری سینگل مد اس سی
Optical Fiber Adapter ST MM آداپتور فیبر نوری مالتی مد اس تی
Optical Fiber PatchPanel 24/48P N پچ پنل فیبر نوری 24/48 پورت
Optical Fiber PatchPanel 48P/SC پچ پنل فیبر نوری 48 پورت اس سی
Optical Fiber Pigtail FC 2M SM پیگ تیل فیبر نوری اف سی سینگل مد 2 متری
Optical Fiber Pigtail SC 2M MM پیگ تیل فیبر نوری اس سی مالتی مد 2 متری
Optical Fiber Sun-Clouser
Fluke-Intellitone Tester
Fumo-12Core/SM/Outdoor کابل فیبر نوری فامو 12 کور سینگل مد اوت دور
Fumo-8Core/MM/Outdoor کابل فیبر نوری فامو 8 کور مالتی مد اوت دور
Fumo-Adapter-DX-SCSC/MM آداپتور فامو دی ایکس مالتی مد
Fumo-Adapter-DX-SCSC/SM آداپتور فامو دی ایکس سینگل مد
Fumo-Optical Fiber PatchPanel 24P پچ پنل 24 پورت فیبر نوری فامو
Fumo-Pigtail-SC-MM-2M پیگ تیل اس سی مالتی مد 2 متری
Fumo-Pigtail-SC-SM-2M پیگ تیل اس سی سینگل مد 2 متری
Getek-Optical Fiber Cable 8Core MM In/Out کابل فیبر نوری جیتک 8 کور مالتی مد
Getek-Optical Fiber PatchCord ST-ST/MM/2M پچ کورد فیبر نوری جیتک مالتی مد 2 متری
Getek-Pigtail ST/MM/1.5M پیگ تیل فیبر نوری جیتک مالتی مد 1.5 متری
Heat Shrink هیت شیرینگ
Huatong-Pigtail LC/SM/1.5M پیگ تیل فیبر نوری ال سی سینگل مد 1.5 متری هوواتنگ
Huatong-Pigtail SC/SM/1.5M پیگ تیل فیبر نوری اس سی سینگل مد 1.5 متری هوواتنگ
Net+-NP9102 Housing Box
Nexans-8CORE Tight bufer/LSZH MM/Indoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور مالتی مد این دور
Nexans-8CORE Tight bufer/LSZH SM/Indoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور سینگل مد
Nexans-8Core/MM/Outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور مالتی مد اوت دور
Nexans-8Core/SM/Outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور سینگل مد اوت دور
Nexans-8Core/SM/Tight bufer,LSZH/Indoor کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور سینگل مد این دور
Nexans-N123.2CCO2 SC-SC MM,2M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 2 متری
Nexans-N123.2CLO1 SC-LC MM,1M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 1 متری
Nexans-N123.2CLO2 SC-LC MM,2M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 2 متری
Nexans-N123.2CLO5 SC-LC MM,5M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 5 متری
Nexans-N123.2LLO 10 LC-LC MM,10M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 10 متری
Nexans-N123.2LLO 20 LC-LC MM,20M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 20 متری
Nexans-N123.2LLO1 LC-LC MM,1M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 1 متری
Nexans-N123.2LLO2 LC-LC MM,2M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 2 متری
Nexans-N123.2LLO3 LC-LC MM,3M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 3 متری
Nexans-N123.2LLO5 LC-LC MM,5M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 5 متری
Nexans-N123.4CCY2 SC-SC SM,2M پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 2 متری
Nexans-N123.4CLY1 SC-LC SM,1M پچ کورد فیبر نوری نگزنس مالتی مد 1 متری
Nexans-N123.4CLY10 SC-LC SM,10M پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 10 متری
Nexans-N123.4CLY2 SC-LC SM,2M پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 2 متری
Nexans-N123.4CLY3 SC-LC SM,3M پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 2 متری
Nexans-N123.4CLY5 SC-LC SM,5M پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 5 متری
Nexans-N123.4LLY1 LC-LC SM,1M پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 1 متری
Nexans-N123.4LLY2 LC-LC SM,2M پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 2 متری
Nexans-N123.4LLY3 LC-LC SM,3M پچ کورد فیبر نوری نگزنس سینگل مد 3 متری
Nexans-N123.4MCY/Pigtail SC,SM پیگ تیل فیبر نوری اس سی نگزنس سینگل مد
Nexans-N123.4MLY/Pigtail LC,SM پیگ تیل فیبر نوری ال سی نگزنس سینگل مد
Nexans-N123.5MCA/Pigtail SC,MM پیگ تیل فیبر نوری اس سی نگزنس مالتی مد
Nexans-N123.5MLA/Pigtail LC,MM پیگ تیل فیبر نوری ال سی نگزنس مالتی مد
Nexans-N162.185 12Core/MM/Outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 12 کور مالتی مد اوت دور
Nexans-N162.191 24Core/MM/Outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 24 کور مالتی مد اوت دور
Nexans-N164.185 12Core/SM/Outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 12 کور سینگل مد اوت دور
Nexans-N164.191 24Core/SM/Outdoor کابل فیبر نوری نگزنس 24 کور سینگل مد اوت دور
Nexans-N205.614 SC/MM پیگ تیل نگزنس مالتی مد ای سی
Nexans-N205.621 LC/SM پیگ تیل نگزنس سینگل مد ال سی
Nexans-N205.624 SC/SM پیگ تیل نگزنس سینگل مد ای سی
Nexans-N441.203 F.O/PP پچ پنل 24 پورت فیبر نوری نگزنس
تستر فیبر نوری
قرقره
گلند 13.5
فروش تجهیزات شبکه غیر فعال فیبر نوری optical fiber


قیمت: بهترین قیمت

مشخصات آگهی

نام
شبکه آپادانا
ایمیل
تلفن
02177615830 - 02177617382 - 02177617383
ارسال
3 سال پیش
بروزشده
3 سال پیش
انقضا
پایان اعتبار: 2 سال پیش
موقعیت
تهران
آدرس
تهران خیابان انقلاب خیابان بهار جنوبی برج بهار طبقه سوم
از پرداخت هر گونه وجه قبل از تحویل کالا و خدمات تحت هر عنوان خودداری نمایید.

ارسال پیام به آگهی دهنده

CAPTCHA


به اشتراک بگذارید

کلمات کلیدی

|

|

|

|

|

|

|

|

|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
تازه های کامپیوتر: لوازم جانبی
4 روز پیش
مرکز پخش فیش پرینتر تک پورت و فول پورت
اصفهان

مرکز پخش فیش پرینتر تک پورت و فول پورت

محسن نوروزی

مرکز پخش و فروش ویژه انواع فیش پرینتر تک پورت و فول پورت ،نو و دست دوم ،با پشتیبانی و یکسال گارانتی ،با قیمت های بسیار مناسب جهت اطلاعات بیشتر با شرکت پارسیان تماس حاصل نمایید 03132686112 ...

101 روز پیش
استپر موتور 1.65 آمپر BYGH403  برای پرینترهای سه بعدی
آذربایجان شرقی

استپر موتور 1.65 آمپر BYGH403 برای پرینترهای سه بعدی

حسین صحرائی

استپر موتور 1.65 آمپر BYGH403 مناسب برای پرینترهای سه بعدی استپر موتورها یا همان موتور های پله ای، موتور های DC دارای گام های گسسته هستند. انواع موتور های پله ای دودسته ی تک قطبی و دو قطبی هستند. این موتورها با دارا بودن سیم پیچ های چندگانه که در گروه هایی با نام فاز قرار دارند، ...

2 سال پیش
چاپ و لیزر کلیه فلشهای تبلیغاتی افشاری
تهران

چاپ و لیزر کلیه فلشهای تبلیغاتی افشاری

حمید افشاری

چاپیران*** انجام کلیه سفارشات لیزر ، چاپ رنگی یووی بر روی فلزات تبلیغاتی و پاور بانک دارای دستگاه لیزر فایبر با بالاترین دقت حکاکی جهت لیزر انواع قطعات صنعتی ریز و ظریف کامپیوتر انجام کلیه سفارشات لیزر بر روی انواع فلش ، خودکار ، ساعت ، برش و حکاکی چرم ، چوب ، پارچه ، پ ...

2 سال پیش
چاپ و حکاکی بر روی فلش فوری
تهران

چاپ و حکاکی بر روی فلش فوری

حمید افشاری

چاپ انواع فلش و usp تبلیغاتی با ارائه نمونه لوگو مشتری با بهترین کیفیت و سریعترین زمان ممکن بورس انواع هدایای تبلیغاتی خودکار های فلزی و پلاستیکی جهت دیدن نمونه ها از سایت ما دیدن فرمایید. www.chapiran.com ...

2 سال پیش
فروش فیلامنت PLA
آذربایجان شرقی

فروش فیلامنت PLA

حسین صحرائی

بهترین مارک موجود در بازارهای جهانی قابل رقابت با محصولات آمریکایی فیلامنت PLA 1.75 میلی متری مارک eSun PLA 1.75 میلی متر ماده: PLA رنگ: سفید، قرمز، آبی، سرخابی، قهوه ای، زرد، صورتی، نقره ای، خاکستری، سبز، طبیعی، نارنجی، بنفش، سبز درخشان، سیاه، رنگ پوست تلرانس: ...


آگهی های ویژه: لوازم جانبی

مرکز پخش فیش پرینتر تک پورت و فول پورت

مرکز پخش فیش پرینتر تک پورت و فول پورت

محسن نوروزی
اصفهان
تلفن : 03132686112

استپر موتور 1.65 آمپر BYGH403 برای پرینترهای سه بعدی

استپر موتور 1.65 آمپر BYGH403  برای پرینترهای سه بعدی

حسین صحرائی
آذربایجان شرقی
تلفن : 09335310446 _ 09144100446

چاپ و لیزر کلیه فلشهای تبلیغاتی افشاری

چاپ و لیزر کلیه فلشهای تبلیغاتی افشاری

حمید افشاری
تهران
تلفن : 33925231 33925232

چاپ و حکاکی بر روی فلش فوری

چاپ و حکاکی بر روی فلش فوری

حمید افشاری
تهران
تلفن : 33909290 33110402

فروش فیلامنت PLA

فروش فیلامنت PLA

حسین صحرائی
آذربایجان شرقی
تلفن : 09335310446 - 09144100446

آگهی های ویژه: کامپیوتر

فروش سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات HP

فروش سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات HP

پانا پرداز پرسیا
تهران
تلفن : 57992

panapardaz.com

طراحی سایت بهینه شده برای گوگل

طراحی سایت بهینه شده برای گوگل

مهدی علی پور
تهران
تلفن : 09195759077

eniazmandi.com

اینترنت البرز نت رایانه

اینترنت البرز نت رایانه

محمدکریم اخویزادگان
قزوین
تلفن : 02813342454

مهرساز خود باشید

مهرساز خود باشید

مهرساز چاپ خانگی
تهران
تلفن : 09124526223

فروش تجهیزات شبکه لگراند

فروش تجهیزات شبکه لگراند

پانا پرداز پرسیا
تهران
تلفن : 02157992-09125044108

کارت مایفر یک کیلو بایتی

کارت مایفر یک کیلو بایتی

شرکت نوین گستر
تهران
تلفن : 02188931367 - 09019513710

ریبون کارت پرینتر

ریبون کارت پرینتر

کیوان محبی
تهران
تلفن : 09125596243

ورود به سایت
عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank

ثبت آگهی رایگان پنل کاربری صفحه من مدیریت آگهی ها