مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

عکس عنوان
ارزیابی و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار 3 ارزیابی و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار 3
بسمه تعالی موضوع : ارزیابی و تحلیل پروژه های سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار 3
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های صنعتی انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های صنعتی
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی و اجرایی پروژه های صنعتی-امپا گروه مطالعاتی
نگارش طرح توجیهی با نرم افزار کامفار 3 نگارش طرح توجیهی با نرم افزار کامفار 3
بسمه تعالی تهیه گزارشات مالی و اقتصادی طرح های توجیهی پروژه های اقتصادی بوسیله
انجام مطالعات امکان سنجی و اجرایی پروژه های اقتصادی گردشگری انجام مطالعات امکان سنجی و اجرایی پروژه های اقتصادی گردشگری
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی و اجرایی پروژه های اقتصادی گردشگری- گروه مطا
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های داروسازی  تجهیزات پزشکی و خدمات انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های داروسازی تجهیزات پزشکی و خدمات
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های اقتصادی داروسازی، ت
تهیه طرح های امکان سنجی فنی و اقتصادی برای صنایع مختلف با نرم افزار کامفار تهیه طرح های امکان سنجی فنی و اقتصادی برای صنایع مختلف با نرم افزار کامفار
بسمه تعالی موضوع : ارائه مطالعات فنی مهندسی و سرمایه گذاری مدیران ، صنعتگران و
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های کشاورزی و صنایع غذایی انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های کشاورزی و صنایع غذایی
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی و اجرایی پروژه های کشاورزی و صنایع غذایی- گ
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های نفت گاز و پتروشیمی انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های نفت گاز و پتروشیمی
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی و فنی و اقتصادی طرح های های نفت،گاز و پتروش
تهیه طرح تجاری با کامفار تهیه طرح تجاری با کامفار
بسمه تعالی تهیه گزارشات مالی و اقتصادی طرح های توجیهی پروژه های اقتصادی بوسیله
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های خودروسازی واگن سازی کشتی رانی انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های خودروسازی واگن سازی کشتی رانی
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های اقتصادی خودروسازی،و
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های عمرانی و زیربنایی انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های عمرانی و زیربنایی
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های اقتصادی عمرانی و زی
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی با کامفار انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی با کامفار
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی و اجرایی پروژه های انرژی های نوین و تجدید پ
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی نفت و گاز انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی نفت و گاز
بسمه تعالی انجام مطالعات امکان سنجی و اجرایی پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی- گروه
مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در صنایع مختلف مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در صنایع مختلف
بسمه تعالي موضوع : مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در صنایع مختلف مدي
مطالعات بازار طرح های سرمایه گذاری برای صنایع مختلف مطالعات بازار طرح های سرمایه گذاری برای صنایع مختلف
بسمه تعالي موضوع : مطالعات بازار طرح های سرمایه گذاری برای صنایع مختلف مديران
شبیه سازی سیستم های مالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی شبیه سازی سیستم های مالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بسمه تعالي موضوع : شبیه سازی سیستم های مالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
رفع خطاهای مرتبط با شاخص های محاسباتی نرم افزار کامفار رفع خطاهای مرتبط با شاخص های محاسباتی نرم افزار کامفار
خطاهای مرتبط با شاخص های محاسباتی توسط نرم افزار کامفار هنگامی که محاسبات مالی ت
انجام مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بسمه تعالي موضوع : انجام مطالعات اقتصاد سنجی طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد
انجام مطالعات مالی و اقتصادی طرح های اقتصادی با نرم افزار کامفار به انگلیسی انجام مطالعات مالی و اقتصادی طرح های اقتصادی با نرم افزار کامفار به انگلیسی
بسمه تعالي موضوع : انجام مطالعات مالی و اقتصادی طرح های اقتصادی با نرم افزار کا
تهیه ارزیابی مالی صنایع مختلف کامفار به زبان انگلیسی تهیه ارزیابی مالی صنایع مختلف کامفار به زبان انگلیسی
بسمه تعالي موضوع : تهیه ارزیابی مالی و اقتصادی صنایع مختلف کامفار به زبان انگلی