110 ماده منتخب و پرکاربرد قانون مالیاتهای ممستقیم و قانون ارزش اقزوده (خیلی مهم)

انتشار: 57 روز پیش
تاریخ: 17:45:39 1399/9/7
بازدید: 121
110 ماده منتخب و پرکاربرد قانون مالیاتهای ممستقیم و قانون ارزش اقزوده (خیلی مهم)

از 282 ماده قانون مالیات های مستقیم و 53 ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده این 110 تا ماده قانون مالیاتها را به خاطر بسپارید. همانطورکه می دانید قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر 282 ماده و قانون مالیات بر ارزش افزوده 53 ماده می باشد. 6 ماده از مواد ق م م به شماره های 54 ،138،143، 146، 169 ،251 به صورت مکررآمده‎اند . از ابتدای تصویب قانون مالیات های مستقیم تاکنون 63 ماده نیز حذف شده اند.

بعضی ازسرفصل های قانون مالیاتهای مستقیماشخاص مشمول مالیات (حقیقی، حقوقی)

تکالیف قانونی تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی

تکالیف کسر و پرداخت مالیات حقوق و حق الزحمه ،اجاره ،وکلا واشخاص خارجی

نرخهای مالیاتی مقرر در قانون

تعیین معافیت های مالیاتی

هزینه های موجه و قابل قبول مالیاتی

تعیین تکلیف نحوه رسیدگی مالیاتی

تشویقات وجرایم مالیاتی درصورت رعایت وعدم اجرای قانون

مهلت های قانونی انجام تکالیف مالیاتی

تعیین مراجع رسیدگی به اعتراض و شکایت مودیان


بیشتر بخوانید: همه ماده های قانون مالیاتهای مستقیم***توجه توجه : برای دسترسی به متن ماده قانونی روی شماره ماده کلیک کنید.


موادمنتخب و پرکاربرد ق م م و شرح مختصر موضوع ماده قانونی

موادمنتخب و پرکاربرد ق م م و شرح مختصر موضوع ماده قانونی
ماده‎1و2:اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات

ماده44: تعیین حق تمبر هر برگ چک 200 ريال

ماده45: تعیین نیم درهزار حق تمبر سفته و برات

ماده‎46: تعیین حق تمبر بارنامه ،هوایی، دریایی، زمینی،

ماده 48: تعیین حق تمبرسهام وسهم الشرکه(به قرار نیم درهزار)ارزش اسمی وپرداخت آن ظرف2ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها

ماده 50: اجازه انتشار سفته و بارنامه به سازمان امور مالیاتی و دریافت حق تمبر به جای الصاق و ابطال برروی سفته و برات و بارنامه

ماده 52 و 53 : تعیین درآمدمشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شوند اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر25% استهلاک اجاره و هزینه ها

تبصره 9 ماده 53: تکلیف کسروپرداخت مالیات اجاره از اجاره پرداختی توسط سازمانها و موسسات و اشخاص حقوقی حداکثر تا پایان ماه بعد از پرداخت یا تخصیص اجاره در دفاتر ،‎‎به سازمان امورمالیاتی

ماده 54 و 54 مکرر: مبنای تعیین درآمد اجاره (اجاره نامه ) و دفاتر اشخاص حقوقی وتصویت اخذ مالیات از خانه های خالی از سال دوم خالی ماندن


ماده ‎57: تعیین تکلیف تسلیم اظهارنامه‎ مالیاتی برای موجرین حداکثر تا‎31 ‎ تیرماه سال بعد.
ماده 59: مالیات نقل و انتقال املاک غیرمنقول (زمین،آپارتمان، ساختمان) به میزان 5% ارزش معاملاتی و 2% وجوه دریافتی انتقال حق واگذاری (سرقفلی )
ماده77:مالیات نقل و انتقالات ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه ‎سال از تاریخ صدورگواهی پایان کارآنها نگذشته باشد.

ماده‎80: تعیین تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالکین املاک تا‎30 ‎ روز پس‎ از انجام ‎معامله و یا تا آخرتیرماه سال بعد.

ماده81: تعیین معافیت ‎مالیات بر درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،
ماده 85،84،83،82:(مالیات بر‎درآمد حقوق)مالیات بر ‎درآمد حقوق و معافیت سالیانه حقوق و مزایا

ماده 86.‎تکلیف کسر و پرداخت مالیات حقوق همراه با تسلیم فهرستی از دریافت کنندگان حقوق به اداره امور مالیاتی حداکثر تا پایان ماه بعد از پرداخت و تخصیص

تبصره 1 ماده 86 : تکلیف کسر10% مالیات از حق الزحمه پرداختی به اشخاص حقیقی که در جای دیگری مشغول هستند و یا درآمد دارند و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان ماه بعد از پرداخت و یا تخصیص

ماده 91: تعیین حقوق و مزایای معاف از مالیات (حتما مطالعه شود)

ماده 92: بخشودگی 50%مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده 94: تعیین نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل گروه اول ، دوم ، سوم )

ماده 95: تعیین تکلیف نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری مربوط به فعالیت موسسه طبق استاندارد های حسابداری به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات طبق آیین نامه اجرایی مصوب

ماده 97قدیم : موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی الراس و ابلاغ کتبی در خواست‎دفاترو اسناد و مدارک حسابداری و هیئت 3 نفره حسابرسان منتخب سازمان امور مالیاتی کشور(مطالعه ضروری)

ماده 97 جدید : روش تعیین درآمد مشمول مالیات و فرایند رسیدگی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی (*** حتما مطالعه شود)

ماده‎103:تکلیف الصاق و ابطال‎ تمبر وکلای دادگستری به میزان 5% نسبت به مبلغ حق الوکاله

بند د ماده 103: تکلیف پرداخت حق تمبر وکالتنامه در مورد‎ سایرافرادی‎ که برای دعاوی و اختلاف مالی ‎وکالت قبول می کنند و جدول نحوه محاسبه حق تمبر وکالت نامه


ماده 105: تعیین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات)
تبصره 7 ماده 105 : تکلیف اعمال بخشودگی نرخ مالیات بر درآمد حداکثر تا 5 واحدنسبت به مودیانی که نسبت به سال قبل درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها افزایش داشته باشد.

ماده 106 : نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

ماده 107: نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی در ایران و یا از ایران

ماده 109: نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکتهای بیمه ایرانی

ماده 110 : تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی حداکثر تا 4 ماه پس از پایان دوره مالی
ماده 116،115،114:تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهای منحله‎وتعیین‎تکلیف مالیاتی آنها پس از انحلال حداکثر تا 6 ماه پس از ثبت صورتجلسه انحلال در اداره ثبت شرکتها

ماده 131: نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و تکلیف اعمال بخشودگی نرخ مالیات بر درآمد حداکثر تا 5 واحدنسبت به مودیانی که نسبت به سال قبل درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها افزایش داشته باشد.

ماده132 : تکلیف اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی شرکتهای تولیدی و معدنی غیر دولتی دارای پروانه بهره برداری و درآمدهای خدماتی بیمارستانها ، هتل ها و مراکز گردشگری دارای پروانه و یا مجوز فعالیت به مدت 5 سال و 10سال بر اساس ضوابط بند د ماده 132
ماده 133،134: اعمال نرخ صفر نسبت به100% درآمد شرکتهای تعاونی کارگری ،کارمندی وکشاورزی و…و معافیت دانشگاه ها ومدارس غیر دولتی ،آموزشگاه های فنی وحرفه ای و موسسات ورزشی و باشگاه ها

ماده 137:پذیرش هزینه های درمانی اشخاص حقیقی( مودیان و دریافت کنندگان حقوق) بعنوان هزینه موجه و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات

ماده 139: اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد فعالیت های مراکز نگهداری معلولین و فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد


ماده 141: اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدحاصل از صادرات محصولات و کالاو 20% صادرات مواد خام
ماده 142 : اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی

ماده 143: بخشودگی بخشی از مالیات بردرآمدحاصل ازفروش‎کالاهایی‎که‎دربورس کالا به فروش می رسند.و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس پذیرفته و معامله می شوند.

تبصره ماده 143 : تعیین نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه به میزان 4% ارزش اسمی در شرکت های غیر بورسی

ماده 143 مکرر: تعیین مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس به میزان نیم درصد (%5.) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام

ماده 145: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

ماده 146 مکرر: تعیین شرط برخورداری از مالیات بر نرخ صفر، ارایه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری در مورد فعالیت هایی که مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند.

ماده147: تعیین هزینه های قابل قبول و موجه مالیاتی مشروط به اینکه متعارف، متکی به مدارک معتبر و مربوط به فعالیت موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.

ماده 148 : تعیین هزینه های موجه و حائز شرایط مالیاتی طبق 28 بند و سه تبصره (حتما مطالعه شود)

ماده 149: تعیین نحوه محاسبه هزینه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود طبق آیین نامه و ضوابط اجرایی مصوب

ماده 155: تعیین سال مالیاتی منطبق بر سال شمسی و در مورد اشخاص حقوقی طبق اساسنامه

ماده
156 و
157: تعیین مهلت رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی ظرف مدت یکسال شمسی از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه و تعیین مرور زمان مالیاتی به مدت 5 سال
ماده 169: تکلیف صدور صورتحساب و استفاده از کد اقتصادی برای معاملات و ارایه صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی کشور طبق آیین نامه اجرایی مصوب و تعیین جرایم مالیاتی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر

ماده 169مکرر: تکلیف ارایه اطلاعات معاملات وسایراطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور توسط سازمانها و وزارتخانه ها ،شهرداری ها و بانکها و اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که در تشخیص درآمد مودیان موثر می باشد.

ماده 181 : تکلیف ایجاد واحد بازرسی مالیاتی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و به منظورکنترل دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری با اعزام هیئت های بازرسی مالیاتی به اقامتگاه قانونی و محل نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بر حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی

ماده 186 : تکلیف اخذ گواهی پرداخت مالیات قطعی شده به منظور صدور ،تجدیدویا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کار توسط مراجع صدور مجوز

ماده 187 : تکلیف اخذ گواهی انجام معامله به منظور انجام تکالیف موضوع مواد 53 و 59 و 77 و95ق م م توسط دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال املاک

ماده 189: تعیین جایزه خوش حسابی مالیاتی برای مودیانی که به مدت سه سال متوالی دفاتر و اسناد و مدارک آنها مورد قبول واقع شود به میزان 5% مالیات پرداختی سه سال

ماده 190: تعیین جریمه تاخیر در پرداخت مالیات متعلقه به میزان 2.5% ماهیانه وبخشودگی 80%جرایم مالیاتی در صورت رعایت تکالیف قانونی در موعد مقرر و پرداخت اصل مالیات در موعد مقرر قانونی

ماده 192: تعیین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان ماده 95 در موعد مقرر قانونی و نسبت به مالیات متعلقه درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی به میزان 30% مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش.

ماده 193: تعیین جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه عدم ارایه دفاتر قانونی به میزان 20% مالیات متعلقه

ماده 197: تعیین جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا به میزان 2% کل حقوق و مزایا

ماده 199: تعیین جریمه 10% نسبت به مالیاتهای تکلیفی مکسوره پرداخت نشده و 2.5% ماهیانه جریمه دیرکرد پرداخت مالیات های تکلیفی مکسوره پرداخت نشده


ماده 201: محرومیت از معافیت های قانونی در مورد اشخاصی که برخلاف حقیقت اقدام و استناد به تهیه اسناد و مدارک حساب می نمایند و یا به مدت سه سال از ارسال اظهارنامه مالیاتی خودداری نمایند.
ماده 202 : تعیین مصداق جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور

ماده 203 : تعیین نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان

ماده 216 : تعیین مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از جمله مالیات


ماده 219
: تعیین اختیار شناسایی و تعیین درآمد مشمول مالیات ،مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور و استقرار طرح جامع مالیاتی

تبصره ماده 226: تعیین مهلت ‎اصلاح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

ماده 229 : تعیین مجوز مراجعه به مودی برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک حسابداری

ماده 237 : تعیین تکلیف دسترسی مودی به گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات

ماده 238: تعیین مهلت اعتراض و تقاضای تجدید رسیدگی به برگ تشخیص مالیات ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ

ماده 239 : تعیین شرایط مختومه شدن پرونده مالیاتی و معترض شناخته شدن مودی در صورتی که برگ تشخیص برای رسیدگی مالیاتی به صورت غیر حضوری ( قانونی ) ابلاغ شده باشد.

ماده 244: تعیین مرجع‎رسیدگی‎به‎اختلاف‎های‎مالیاتی(هیئت‎ های‎‎3‎نفره‎حل‎اختلافات مالیاتی)

ماده 247 : تعیین مهلت 20روزه اعتراض کتبی به رای هیئت بدوی و ارجاع فرایند رسیدگی به اعتراض به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

ماده 251: تعیین مرجع شورایعالی مالیاتی بعنوان رسیدگی به شکایت مودیان یا اداره امور مالیاتی به رای صادره هیئت های اختلاف مالیاتی و درخواست نقض رای ویا تجدید رسیدگی به اعتراض حداکثر یکماه از تاریخ ابلاغ

ماده 251 مکرر: تعیین مرجع رسیدگی به شکایت یا تقاضای تجدید رسیدگی نسبت به مالیاتهای قطعی شده و مالیاتهای غیر مستقیم ( هیئت مرکب از سه نفر منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی)

ماده 252 تا 259: تعیین تعداد اعضا و وظایف شورایعالی مالیاتی و نحوه رسیدگی به شکایت مودیان

ماده 272: تعیین تکلیف حسابرسی صورتهای مالی اساسی توسط حسابداران رسمی برای گروه هایی از مودیان و ارایه به سازمان امور مالیاتی حداکثر سه ماه پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی و تعیین جریمه 20% نسبت به مالیات متعلقه در صورت عدم رعایت مقررات این ماده

ماده 274 : تعیین مصادیق جرایم مالیاتی و مجازات مرتکبین جرم های مالیاتی

ماده 275: تعیین نوع مجازات اشخاص حقوفی مرتکب جرایم مالیاتی

ماده 276: تعیین نوع مجازات اشخاصی که معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی دارند این اشخاص عبارتنداز: حسابداران ، حسابرسان ،موسسات حسابرسی ،ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری
مواد منتخب و پرکاربرد قانون مالیات بر ارزش افزوده :بیشتر بخوانید:
همه ماده های قانون ارزش افزوده

ماده 1 : مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها، ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات کالاها

ماده 3 : ارزش افزوده تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصيل شده در یک دوره معين

ماده 4 : عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

ماده 8 : تعیین مودیان مالیات بر ارزش افزوده که به عرضه کالاها و خدمات می پردازند.

ماده 9 : مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده معاوضه کالا برای طرفین معاوضه

ماده 10: تعیین دوره مالیات بر ارزش افزوده به 4 دوره سه ماهه فصلی در طول یکسال شمسی

ماده 11 : تعیین زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها ، ارایه خدمات و واردات و صادرات

ماده 12: تعیین کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده

ماده 13: تعیین معافیت صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور

ماده 14: تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ماده 15 : تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا و خدمات از خارج از کشور

ماده 16 : تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده

ماده 17 : تعیین اعتبار مالیاتی ( مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحساب های صادره قابل کسر از مالیات های دریافتی وقابل استرداد بر حسب مورد می باشد.)

تبصره 5 ماده 17: پذیرش مالیات برارزش افزوده های پرداختی بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در صورتیکه قابل کسر از مالیات های دریافتی و یا قابل استرداد نمی باشد.

ماده 18 : تعیین تکلیف ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارایه اطلاعات درخواستی سازمان امور مالیاتی

ماده 19: تعیین تکلیف صدور صورتحساب هنگام عرضه کالاها و ارایه خدمات به خریداران و درج مالیات بر ارزش افزوده و وصول آن

ماده 20: تعیین تکلیف اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان از طرف دیگر معامله

ماده 21: تعیین تکلیف تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ظرف مهلت 15 روز پس از پایان فصل توسط مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده

ماده 22: تعیین جرایم مودیان در صورت تخلف وعدم رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده طی 6 بند

ماده 23 : تعیین جریمه تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان 2% ماهیانه نسبت به مالیات پرداخت نشده

ماده 26: تعیین تکلیف ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک به ماموران رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده

ماده 29 : تعیین مهلت اعتراض به مدت 20روز پس از ابلاغ برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده

ماده 33: تعیین اختیارات جهت بخشودگی جرایم مالیاتی و فرایند رسیدگی به اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده

ماده 34 : تعیین تکلیف نگهداری دفاتر ،اسناد و مدارک حسابداری به مدت 10 سال و ارایه به ماموران مالیاتی در صورت مراجعه

ماده 38 : تعیین نرخ عوارض بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران

ماده 41 : تعیین 4درصد حقوق گمرکی نسبت به ارزش گمرکی کالای وارداتی

ماده 42: تعیین نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو به میزان 1% قیمت فروش کارخانه و در مورد خودروهای وارداتی 1% (ارزش گمرکی بعلاوه حقوق گمرکی )

ماده 43 : تعیین نرخ مالیات و عوارض خدمات خاص

ماده 45 : تعیین نرخ عوارض خروج از کشور

ماده 47 : تعیین تکلیف اخذ 5% ارزش بلیط مسافرت های برون شهری بعنوان عوارض هنگام صدور بلیط و واریز به حساب شهرداری های محل فروش بلیط

مشابه در گوگل
به اشتراک بگذارید

مشابه
35 روز پیش
10 فیلتر استثنایی برای نوسان گیری در بورس!

10 فیلتر استثنایی برای نوسان گیری در بورس!

۱۰ فیلتر نوسان گیری بورس فیلتر اول فیلتر رنج مثبت و منفی: این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند. (pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax) استراتژی ا

54 روز پیش
خروجی های این فیلتر معمولا یا واگرایی کف دارند یا پولبک دارند یا به تازگی در حال شکستن خط روند نزولی هستند

خروجی های این فیلتر معمولا یا واگرایی کف دارند یا پولبک دارند یا به تازگی در حال شکستن خط روند نزولی هستند

فیلتر های بورسی مجموعه ای از دستورات ریاضی میباشند که در وبسایت دیدبان بازار نوشته می­شوند. با بهره گیری از این داده ها می­توان در کوتاهترین زمان سهم­ های مورد نظر را از بین انبوه سهام دیگر جدا کرده و سپس به تحلیل و بررسی سهم پرداخت. میبایست به این نکته اساسی توجه کرد که فیلتره

55 روز پیش
7 فیلتر نوسان گیری بورس

7 فیلتر نوسان گیری بورس

7 فیلتر نوسان گیری بورس قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید. اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید! فیلتر اول فیلتر رنج مثبت

57 روز پیش
آموزش تهیه اظهارنامه مالیاتی

آموزش تهیه اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟ اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات ها

57 روز پیش
همه ماده های قانون ارزش افزوده

همه ماده های قانون ارزش افزوده

قانون ارزش افزوده قانون ارزش افزوده 1- کلیات و تعاریف - شامل مواد قانونی 1 الی 11 2- معافیتها - شامل مواد قانونی 12 الی 13 3- ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات - شامل مواد قانونی 14 الی 17 4- وظایف و تکالیف مودیان - شامل مواد قانونی 18 الی 23 5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و و

57 روز پیش
همه ماده های قانون مالیاتهای مستقیم

همه ماده های قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالياتهای مستقيم، باب اول اشخاص مشمول مالیات شامل ماده 1 و 2 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 2 قانون مالياتهای مستقيم- باب دوم مالیات بر دارائی فصل اول : مالیات سالانه املاک - شامل مواد قانونی 3 الی 9 قانون مالیاتهای مستق

57 روز پیش
110 ماده منتخب و پرکاربرد قانون مالیاتهای ممستقیم و قانون ارزش اقزوده (خیلی مهم)

110 ماده منتخب و پرکاربرد قانون مالیاتهای ممستقیم و قانون ارزش اقزوده (خیلی مهم)

از 282 ماده قانون مالیات های مستقیم و 53 ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده این 110 تا ماده قانون مالیاتها را به خاطر بسپارید. همانطورکه می دانید قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر 282 ماده و قانون مالیات بر ارزش افزوده 53 ماده می باشد. 6 ماده از مواد ق م م به شماره های 54 ،138،143،

58 روز پیش
در اجرای اصلاحیه ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

در اجرای اصلاحیه ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان،در اجرای اصلاحیه ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 94/4/31 مجلس شورای اسلامی،کلیه واحدهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ای

58 روز پیش
معرفی بهترین و پرکاربردترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

معرفی بهترین و پرکاربردترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

الگوهای کلاسیک قیمتی چه هستند؟ روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

64 روز پیش
دانلود کتاب حسابداری صنعتی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود کتاب حسابداری صنعتی

آگهی‌های ویژه

طراحی سایت

طراحی سایت

مدیر سایت
کرج
قیمت: توافقی

طراحی سایت بهینه شده برای گوگل

طراحی سایت بهینه شده برای گوگل

مدیر سایت
کرج
قیمت: توافقی

کتاب نت فارسی آهنگهای ایرانی

کتاب نت فارسی آهنگهای ایرانی

احمدیان پور
تهران
قیمت: 89,000 تومان

خدمات مالی و حسابداری در کرج و تهران

خدمات مالی و حسابداری در کرج و تهران

آگهی دهنده
کرج
قیمت: توافقی

نرم افزار حسابداری و فروشگاهی ثمین

نرم افزار حسابداری و فروشگاهی ثمین

آی تی پرداز شرق
تهران
قیمت: توافقی

انواع دستگاه کالر آی دی مخصوص کامپیوتر

انواع دستگاه کالر آی دی مخصوص کامپیوتر

فرجام فر
تهران
قیمت: توافقی

نرم افزار مدیریت استخر و باشگاه کارا

نرم افزار مدیریت استخر و باشگاه کارا

حامد رضائی
تهران
قیمت: توافقی

نماینده رسمی میکروتیک امارات

نماینده رسمی میکروتیک امارات

شبکه کاران
تهران
قیمت: توافقی

فروش آب اکسیژنه صنعتی خوراکی

فروش آب اکسیژنه صنعتی خوراکی

پدیده شیمی
تهران
قیمت: توافقی

انجام پروژه php

انجام پروژه php

صابریان
تهران
قیمت: توافقی

طراحی اجزای اسپاتز

طراحی اجزای اسپاتز

کوشالی
تهران
قیمت: توافقی

فروش ماژول شبکه سیسکو Cisco WIC 1ADSL

فروش ماژول شبکه سیسکو Cisco WIC 1ADSL

sh_borna
تهران
قیمت: توافقی

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید:

Mellat Bank